starline-italia.com RECHT VAN TERUGTREKKING (art. 52, Wetsdecreet nr. 206/2005):

 

De Klant heeft het recht om af te zien van de gedane aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 30 dagen vanaf het moment waarop hij/zij, of een door hem/haar schriftelijk aangewezen derde, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

De kennisgeving van opzegging, te richten aan Starline S.r.l. - Piazza Della Repubblica, 5 - 21100 - Varese (VA), kan worden gedaan door gebruik te maken van het standaardformulier voor herroeping, dat aan de BESTELDE PRODUCTEN SAMENVATTING is gehecht, of door middel van een soortgelijke uitdrukkelijke verklaring die per post of per fax gratis wordt toegezonden 0321 1692181 of info@starline-europa.com.

De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De kosten van terugzending van de ontvangen goederen, die binnen 14 dagen na verzending van de herroepingsverklaring aan Starline dienen te worden geretourneerd, komen voor rekening van de afnemer, in de originele verpakking en zonder enig gebrek.

Starline zal binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring, en in ieder geval pas na ontvangst van de goederen, het volledige betaalde bedrag aan de Klant terugbetalen, met hetzelfde betaalmiddel dat bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft toegestemd.

De Klant is aansprakelijk voor elke behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. In elk geval is elk gebrek of elke beschadiging van de ontvangen goederen ten laste van de Klant. Goederen die om redenen van hygiëne en microbiologische besmetting verzegeld zijn, mogen niet worden geopend, op straffe van verval van de mogelijkheid tot terugzending.