GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij nodigen u uit de Gebruiksvoorwaarden (hierna "Overeenkomst") die volgen zorgvuldig door te lezen alvorens gebruik te maken van deze website www.STARLINE-EUROPA.COM (hierna "STARLINE WEBSITE"), beheerd en eigendom van STARLINE Srl met enig aandeelhouder, statutair gevestigd te 21100 Varese, Piazza della Repubblica, 5 (Italië - hierna "STARLINE"), Fiscaal nummer 00697320125, BTW-nr. IT02470820123, Ondernemingsregister: VA-41675/1998, Aandelenkapitaal Euro 189.800,00 volledig volgestort.

Starline srl Unipersonale is de EXCLUSIEVE DISTRIBUTEUR voor het Italiaanse grondgebied, de Republiek San Marino en Vaticaanstad van de producten van het merk JAFRA, alsook van andere producten die eveneens op exclusieve basis worden vervaardigd en rechtstreeks onder het merk Starline of NioBlu worden gedistribueerd (hierna ook "producten").

Het niet naleven van deze overeenkomst betekent dat u geen gebruik kunt maken van de STARLINE SITE, terwijl het wordt beschouwd als een impliciete aanvaarding als u daarna de STARLINE SITE blijft gebruiken en bezoeken.

STARLINE behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te allen tijde te wijzigen, door kennisgeving via gepaste middelen, naast de onmiddellijke publicatie van wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden op de website. Wij nodigen u dan ook uit om de geldende overeenkomst te controleren telkens wanneer u de site bezoekt, aangezien het gebruik van de site een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geldende voorwaarden inhoudt.

Voor de toepassing van deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis

- Onder Opdrachtbrief wordt verstaan het schriftelijke document waarin alle voorwaarden zijn opgenomen voor de uitoefening van de activiteit van Verkoper-Consultant STARLINE overeenkomstig de Wet en de individuele overeenkomst.

- STARLINE Consultant, is de persoon die a) in overeenstemming met de inhoud en voorwaarden van de Letter of Assignment, optreedt als STARLINE Sales Representative, die producten inkoopt en doorverkoopt aan haar klanten, b) deze rol actief vervult.

- Indien u een STARLINE consulent-verkoopvertegenwoordiger bent, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de STARLINE SITE niet alleen onderworpen is aan deze Overeenkomst, maar ook aan de bepalingen en voorwaarden die in de Letter of Assignment zijn opgenomen.

1. Geadresseerden en gebruikers

Het toepasselijke recht is uitsluitend het Italiaanse recht voor zover dit verenigbaar is met de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking).

Het gebruik van de website is bedoeld voor inwoners van het grondgebied van de Europese Unie en voldoet aan de bepalingen van Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van eerlijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online makelaarsdiensten.

STARLINE garandeert niet dat de inhoud, geheel of gedeeltelijk, op de website, evenals de producten, diensten of materialen die erin worden aangeboden, geschikt en/of bruikbaar zijn buiten deze grondgebieden.

Degenen die zich vanuit andere landen toegang tot de site verschaffen, doen dit op eigen initiatief en op eigen risico, en zijn verplicht zich te houden aan hun plaatselijke wet- en regelgeving, in de gevallen en voor zover deze van toepassing zijn.

De inhoud van http://www.STARLINE-EUROPA.COM/è wordt beheerd door de kantoren van STARLINE S.r.l., gevestigd in Italië.

2. Beperkingen op het gebruik

"STARLINE" en elk ander STARLINE-handelsmerk, logo, handelsnaam, onderscheidend teken, ontwerp of model dat op de STARLINE-site verschijnt, zijn het exclusieve eigendom van STARLINE.

Het JAFRA-handelsmerk is het exclusieve eigendom van Jafra Cosmetics International, Inc., een vennootschap naar het recht van de staat Delaware, U.S.A. en al haar dochterondernemingen, en wordt door Starline S.r.l. onder licentie gebruikt. Het handelsmerk NioBlu is het exclusieve eigendom van Starline srl. Het gebruik van deze handelsmerken, onderscheidingstekens of modellen en alle andere inhoud van de STARLINE SITE is strikt verboden, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst.

De inhoud van de STARLINE SITE is beschermd door octrooien, registraties en/of auteursrechten onder de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, Italië en andere landen waar JAFRA en/of STARLINE actief zijn.

Behalve zoals hieronder bepaald, mag geen enkel materiaal dat op de STARLINE SITE wordt gepubliceerd, worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, weergegeven, gepost of verzonden door of via welk medium dan ook. Behoudens en in overeenstemming met deze Overeenkomst mag u één (1) kopie van het materiaal op de site downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u eventuele auteursrechten of andere beperkingen die zijn opgenomen in of van toepassing zijn op dergelijk materiaal, met inbegrip van auteursrechten, octrooien, intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die u downloadt, respecteert.

Elke wijziging of ander gebruik van dergelijk materiaal, hetzij voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, is een schending van de auteursrechten en eigendomsrechten van STARLINE of van die waarvan STARLINE de exclusieve licentiehouder is.

3. Persoonsgegevens verstrekt via de STARLINE SITE

Op de verstrekking van informatie via de website zijn de bepalingen inzake privacy en gegevensbeveiliging van www.STARLINE-EUROPA.COM/privacy.html van toepassing, die geacht worden hier te zijn herhaald en voor alle doeleinden van toepassing te zijn.

U erkent, aanvaardt en gaat ermee akkoord dat persoonlijke of vertrouwelijke informatie die via de STARLINE SITE aan STARLINE S.r.l wordt verstrekt, indien nodig over internationale grenzen kan worden verzonden om te worden verwerkt in overeenstemming met de normale bedrijfsprocessen die door STARLINE worden toegepast in overeenstemming met wat wordt vermeld in de informatie die wordt verstrekt in overeenstemming met de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR), Wetsbesluit 18 mei 2018 nummer 51 en Wetsbesluit 196/03 zoals gewijzigd door voornoemd Wetsbesluit 51/18.

U verklaart en garandeert dat alle informatie die wordt verstrekt in verband met uw gebruik van de STARLINE SITE waarheidsgetrouw, accuraat, volledig en betrouwbaar is en dat u zich ertoe verbindt ervoor te zorgen dat dergelijke informatie waarheidsgetrouw, accuraat, volledig en betrouwbaar blijft.

STARLINE behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken informatie die zij ontvangt te herzien en te beslissen of zij deze al dan niet op de site handhaaft.

4. Registratie, gebruikersnamen en wachtwoorden

Voor toegang tot bepaalde delen van de STARLINE SITE kan het noodzakelijk zijn een registratieprocedure te doorlopen. In het kader van deze procedure kan het gebeuren dat een bepaalde gebruikersnaam of een bepaald e-mailadres, dat reeds door een andere persoon is gekozen of wordt gebruikt, wordt geweigerd: dit kan het geval zijn bij homonymie, een mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde, de aanwezigheid van beledigende termen, of zelfs uitsluitend onze eigen onafhankelijke en onbetwistbare beslissing. U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren en vertrouwelijk houden van uw persoonlijk wachtwoord voor toegang tot de STARLINE SITE, en u verbindt zich ertoe uw wachtwoord of uw ID aan niemand bekend te maken, noch uw recht op gebruik van of toegang tot de STARLINE SITE aan derden te verlenen of over te dragen. U blijft als enige en volledig verantwoordelijk voor alle transacties (met inbegrip van de informatie die in verband daarmee wordt vrijgegeven) en alle andere handelingen op de STARLINE SITE die worden uitgevoerd door verificatie met uw gebruikersnaam. U verbindt zich ertoe STARLINE onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord dat u ontdekt en elke andere inbreuk op de veiligheid met betrekking tot uw account, gebruikersnaam of de STARLINE SITE zelf, en ervoor te zorgen dat u de procedure (indien van toepassing) voor het afsluiten/verlaten van uw account op het einde van elke sessie strikt opvolgt. U ontslaat STARLINE hierbij van alle aansprakelijkheid voor verlies of schade die het gevolg kan zijn van het niet naleven door u van de bovenstaande verplichtingen.

5. Speciale Informatie en Mededelingen betreffende de STARLINE Adviseurs en hun gepersonaliseerde websites

De relatie tussen STARLINE en haar Consulenten is uitsluitend die van een Verkoopmandaat waarbij de Consulent producten aankoopt voor doorverkoop aan zijn klanten. De STARLINE Consulent is een autonoom en onafhankelijk subject en is geen vertegenwoordiger van STARLINE, die bijgevolg op geen enkele manier of om geen enkele reden aansprakelijk kan worden gesteld voor de verklaringen, gedragingen of nalatigheden van dergelijke Vertegenwoordigers, zelfs indien deze plaatsvinden in verband met de STARLINE WEBSITE, in niet-interactieve situaties, en/of op om het even welke andere manier en/of omstandigheid. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, terwijl STARLINE haar Verkoopvertegenwoordigers in staat stelt hun eigen websites te creëren die STARLINE-producten en -aanbiedingen en verwante inhoud kunnen bevatten, en die kunnen delen met en/of linken naar andere STARLINE-websites, erkent u en gaat u ermee akkoord dat STARLINE geen controle heeft over het voorgaande en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekst, afbeelding of andere informatie en materialen die worden geplaatst, afbeeldingen, of andere informatie en materialen die door de STARLINE Consulenten op de voornoemde gepersonaliseerde websites worden geplaatst (dergelijke informatie, materialen en aanpassingen, waarnaar wordt verwezen en die worden gedefinieerd als Inhoud van de STARLINE Consulent) of enig ander materiaal dat door een andere STARLINE Consulent aan u wordt meegedeeld.

STARLINE kan op geen enkele manier de juistheid en betrouwbaarheid garanderen van de inhoud die wordt aangeboden en toegankelijk gemaakt door haar vertegenwoordigers en in het algemeen van elk aangeboden materiaal. Bovendien kan STARLINE niet instaan voor de veiligheid van communicatie die via de inhoud van een individuele adviseur kan verlopen (bv. e-mail links).

4. Registrierung, Benutzernamen und Passwörter

Der Zugang zu einigen Bereichen der STARLINE SITE kann von einer Registrierung abhängig gemacht werden. Im Rahmen dieses Verfahrens kann es vorkommen, dass ein bestimmter Benutzername oder eine E-Mail-Adresse, die bereits von einer anderen Person gewählt oder verwendet wurde, abgelehnt wird: Dies kann der Fall sein bei Homonymie, bei einer möglichen Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums oder anderen Rechten Dritter, beim Vorhandensein von anstößigen Begriffen oder auch nur bei unserer eigenen unabhängigen und unanfechtbaren Entscheidung. Sie sind für die sichere und vertrauliche Aufbewahrung Ihres persönlichen Passworts für den Zugang zur STARLINE SITE verantwortlich und verpflichten sich, dieses Passwort oder Ihre Identität niemandem mitzuteilen und Ihr Recht auf die Nutzung oder den Zugang zur STARLINE SITE nicht an Dritte weiterzugeben oder zu übertragen. Sie bleiben allein und in vollem Umfang verantwortlich für alle Transaktionen (einschließlich der in diesem Zusammenhang offengelegten Informationen) und alle anderen Vorgänge auf der STARLINE SITE, die durch Authentifizierung mit Ihrem Benutzernamen durchgeführt werden. Sie verpflichten sich, STARLINE unverzüglich über jede von Ihnen entdeckte unbefugte Nutzung Ihres Benutzernamens und/oder Passworts sowie über jede andere Verletzung der Sicherheit Ihres Kontos, Ihres Benutzernamens oder der STARLINE-SITE selbst zu informieren und sicherzustellen, dass Sie das Verfahren (falls vorhanden) zur Schließung/Beendigung Ihres Kontos am Ende jeder Sitzung strikt einhalten. Sie entbinden STARLINE hiermit von jeglicher Haftung für Verluste oder Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung einer der oben genannten Verpflichtungen ergeben könnten.

5. Besondere Informationen und Hinweise zu STARLINE Beratern und ihren personalisierten Websites

Die Beziehung zwischen STARLINE und seinen Beratern ist ausschließlich die eines Verkaufsmandats, bei dem der Berater Produkte zum Weiterverkauf an seine Kunden kauft. Der STARLINE-Berater ist ein eigenständiges und unabhängiges Subjekt und kein Vertreter von STARLINE, das folglich in keiner Weise und aus keinem Grund für die Aussagen, das Verhalten oder die Unterlassungen dieser Vertriebsmitarbeiter haftbar gemacht werden kann, auch wenn diese im Zusammenhang mit der STARLINE WEBSITE, in nicht-interaktiven Situationen und/oder in jeder anderen Art und Weise und/oder unter allen Umständen auftreten. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen ermöglicht STARLINE seinen Vertriebsmitarbeitern, eigene Websites zu erstellen, auf denen STARLINE Produkte und Angebote sowie damit zusammenhängende Inhalte präsentiert werden und die mit anderen STARLINE Websites geteilt und/oder verlinkt werden können. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass STARLINE keine Kontrolle über die vorgenannten Websites hat und keine Verantwortung für Texte, Bilder oder andere Informationen oder Materialien übernehmen kann, Bilder oder andere Informationen und Materialien, die von STARLINE-Beratern auf den oben genannten personalisierten Websites veröffentlicht werden (diese Informationen, Materialien und Bearbeitungen werden als STARLINE-Beraterinhalte bezeichnet und definiert) oder andere Materialien, die Ihnen von einem anderen STARLINE-Berater mitgeteilt werden.

STARLINE kann in keiner Weise für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der von seinen Vertriebsmitarbeitern angebotenen und zugänglich gemachten Inhalte und allgemein des angebotenen Materials garantieren. Darüber hinaus kann STARLINE nicht für die Sicherheit jeglicher Kommunikation garantieren, die über den Inhalt eines einzelnen Beraters läuft (z.B. E-Mail-Links).

6. Gedragsnormen

Elke gebruiker van de STARLINE SITE is verplicht de STARLINE SITE te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet, waarbij de rechten en de waardigheid van anderen worden gerespecteerd. Bovendien is het gebruik van de STARLINE SITE onderworpen aan de naleving van de regels in deze paragraaf. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot de beëindiging van uw toegang tot de STARLINE SITE, zoals bepaald in paragraaf 12 hieronder.

U stemt ermee in en aanvaardt uitdrukkelijk dat u niet

a. Publiceren, overdragen of op enigerlei wijze beschikbaar maken via of in verband met de STARLINE SITE

- Alle informatie of materiaal dat is of kan worden, of waarvan de publicatie, overdracht of gebruik kan worden: (a) bedreigend, intimiderend, vernederend, hatelijk of intimiderend; (b) lasterlijk of smadelijk; (c) frauduleus of misleidend; (d) obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of anderszins verwerpelijk; of, (e) beschermd door auteursrecht, octrooi of registratie, handelsgeheim, verbod op reproductie, vertrouwelijkheidsbeperking, of enig ander exclusief en/of eigendomsrecht.

- Elk ander materiaal dat aanleiding kan geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid; dat crimineel gedrag aanmoedigt; of dat onwettig gedrag of onwettige activiteiten suggereert, daartoe aanzet of daartoe aanwijzingen geeft.

- Elk virus, worm, trojaans paard, "Easter Egg", tijdbom, spyware, malware of andere computercode, bestand of programma dat schadelijk of invasief is, of dat de werking kan of wil beschadigen, kapen, uitschakelen, verstoren, of het gebruik van hardware, software of fysieke apparatuur wil controleren.

- Alle ongevraagde of ongewenste reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of voorstellingen van investeringsmogelijkheden, of elke andere vorm van aansporing die niet uitdrukkelijk vooraf door STARLINE werd goedgekeurd.

- Alle herkenbare persoonsgegevens van een derde waarvoor de betrokkene niet vooraf toestemming heeft gegeven.

- Alle materiaal of informatie die niet tot het publieke domein behoort en betrekking heeft op een bedrijf, zonder de toestemming van het bedrijf.

b. De STARLINE SITE gebruiken voor illegale of frauduleuze doeleinden.

c. De STARLINE SITE te gebruiken voor doeleinden van laster, misbruik, intimidatie, stalking, bedreiging of op enige andere wijze in strijd met de wettelijke rechten van anderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht op privacy of imago van anderen, of om informatie over gebruikers van de STARLINE SITE te verzamelen of te achterhalen/catalogiseren of anderszins te verwerven.

d. u uit te geven voor een andere persoon of rechtspersoon, met inbegrip van maar niet beperkt tot een andere STARLINE-verkoopvertegenwoordiger; u uit te geven voor een andere persoon of anderszins valselijk te verklaren dat u verbonden bent aan een derde partij met betrekking tot de STARLINE SITE; of anderszins uitdrukkelijk of impliciet te verklaren dat wij een van de door u gedane uitspraken onderschrijven.

e. De werking van de STARLINE SITE of de servers of netwerkverbindingen via welke de STARLINE SITE beschikbaar wordt gesteld, verstoren of onderbreken; of de bepalingen, procedures, beleidslijnen of voorschriften met betrekking tot dergelijke netwerken schenden.

f. De STARLINE SITE gebruiken om goederen of diensten voor professionele/commerciële doeleinden te promoten, te koop aan te bieden of te kopen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STARLINE.

g. Het gebruik van of de toegang tot de STARLINE SITE reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, links leggen of op enige andere manier exploiteren voor enig commercieel doel, geheel of gedeeltelijk.

h. enig deel van de STARLINE SITE te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te bewerken, te decompileren of te disassembleren.

i. Verwijder geen auteursrecht-, patent-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen van de STARLINE SITE of materiaal dat daarvan afkomstig is.

j. Het gebruik van niet-toegestane hyperlinks naar de site en framing van enig deel van de inhoud die beschikbaar is via de STARLINE SITE

7. Aankopen en andere verrichtingen

STARLINE behoudt zich het recht voor, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, om (a) de beschrijving, afbeeldingen en referenties van producten en diensten te wijzigen; (b) de hoeveelheden van de beschikbare producten en diensten te beperken; (c) coupons, kortingscodes, promotiecodes, aanmoedigingsaanbiedingen of andere promoties te erkennen of voorwaarden voor de erkenning ervan in te voeren; (d) de afsluiting van een of meer transacties aan een gebruiker of klant geheel of gedeeltelijk te beperken of te verhinderen; en/of (e) te weigeren een gebruiker of klant een van de producten of diensten te leveren. De prijs en beschikbaarheid van producten of diensten die via de STARLINE SITE worden aangeboden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en STARLINE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de prijsstelling of beschrijving van dergelijke producten of diensten. Terugbetalingen en vervangingen zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving en het gunstigste STARLINE-beleid dat op dat moment van kracht is. U gaat ermee akkoord alle kosten en vergoedingen te betalen voor transacties door u of namens u via de STARLINE SITE tegen de prijs (prijzen) die van kracht en gepubliceerd is (zijn) op het moment van voltooiing, inclusief maar niet beperkt tot alle verwerkings- en verzendkosten. U bent als enige verantwoordelijk voor alle belastingen en heffingen die op de transactie van toepassing kunnen zijn.

8. Links van en naar andere sites

Tenzij anders vermeld door STARLINE op de STARLINE websites, is STARLINE niet verbonden of geassocieerd met exploitanten van andere websites van derden die een link hebben naar of gelinkt zijn met de STARLINE SITE. STARLINE wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid van de hand voor de nauwkeurigheid, inhoud of beschikbaarheid van informatie op websites van derden die gelinkt zijn aan of van de STARLINE SITE. Wij kunnen niet garanderen dat u tevreden bent over producten of diensten die beschikbaar zijn via een website van derden die gekoppeld is aan of van de STARLINE SITE, omdat dergelijke websites eigendom zijn van en beheerd worden door onafhankelijke entiteiten. Wij onderschrijven dergelijke producten of diensten niet, noch hebben wij enige controle uitgevoerd om de juistheid van enige informatie op dergelijke sites van derden te bevestigen. Wij geven geen garanties met betrekking tot de veiligheid van informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot kredietkaartgegevens of andere persoonlijke informatie) die u verstrekt, of die u verplicht bent te verstrekken, aan een derde partij, hetzij via dergelijke sites van derden of op een andere manier.

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN SITES EN BRONNEN VAN DERDEN EN ALLE INHOUD, INFORMATIE, GEGEVENS, RECLAME, PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF ANDERE MATERIALEN DIE VIA DERGELIJKE SITES EN BRONNEN BESCHIKBAAR ZIJN, UITSLUITEND OP UW RISICO GEBEURT EN ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN DIE OP DERGELIJKE SITES EN BRONNEN VAN TOEPASSING ZIJN.

STARLINE heeft het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, links naar de STARLINE SITE te blokkeren met technologische of andere middelen.

9. Uitsluiting van garanties

ALLE INHOUD VAN DE STARLINE-SITE WORDT AANGEBODEN "ZOALS HIJ IS", ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, BEHALVE VOOR ZOVER VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. STARLINE GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, ACTUALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN HET MATERIAAL DAT VIA DE STARLINE-SITE BESCHIKBAAR IS. DE EVALUATIE, BETROUWBAARHEID OF HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE MATERIALEN IS UITSLUITEND OP UW EIGEN RISICO. STARLINE GEEFT GEEN GARANTIES (A) MET BETREKKING TOT DE MENINGEN, VERKLARINGEN, HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN EEN STARLINE-ADVISEUR; (B) DAT DE STARLINE-WEBSITE CONTINU BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OF DAT DE TOEGANG ERTOE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS EN VEILIG ZAL ZIJN; (C) DAT DEFECTEN EN FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (D) DAT DE STARLINE-WEBSITE OF DE SERVERS OF NETWERKEN VIA WELKE DEZE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD, VEILIG ZIJN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

Hoewel wij ons best doen om de integriteit en veiligheid van de STARLINE SITE en de servers van waaruit deze wordt geëxploiteerd te handhaven, kan de STARLINE SITE onnauwkeurigheden, fouten of materiaal bevatten dat in strijd of strijdig is met de inhoud van deze Overeenkomst. Derden kunnen ook ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen aan de STARLINE SITE.

10. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL STARLINE, JAFRA EN HAAR ANDERE DOCHTERONDERNEMINGEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS (WAARNAAR GEZAMENLIJK WORDT VERWEZEN ALS "STARLINE ENTITEIT") AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT (A) DEZE OVEREENKOMST, (B) DE STARLINE SITE, (C) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE STARLINE SITE TE GEBRUIKEN, OF (D) HET GEBRUIK VAN DE STARLINE SITE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT (A) DEZE OVEREENKOMST, (B) DE STARLINE WEBSITE, (C) HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE STARLINE WEBSITE, OF (D) HET HANDELEN OF NALATEN VAN STARLINE CONSULTANTS, IN IEDER GEVAL, ZELFS ALS STARLINE OF DERGELIJKE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

HET VOORGAANDE, BEHALVE VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EEN DERGELIJKE VRIJSTELLING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOESTAAT; BIJGEVOLG ZIJN DE VOORGAANDE VOORWAARDEN NIET VAN TOEPASSING, UITSLUITEND VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAT.

STARLINE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW INZENDINGEN, TRANSMISSIES OF GEGEVENS OF VOOR MATERIAAL OF GEGEVENS DIE ZIJN VERZONDEN OF ONTVANGEN, OF NIET ZIJN VERZONDEN OF NIET ZIJN ONTVANGEN. STARLINE IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR BEDREIGENDE, LASTERLIJKE, OBSCENE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE INHOUD OF GEDRAGINGEN VAN ANDERE PARTIJEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOPADVISEURS VAN STARLINE), OF VOOR INBREUKEN DOOR DERDEN OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, PRIVACYRECHTEN OF ANDERE RECHTEN VAN ANDEREN.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN STARLINE VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN CLAIMS (GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, DE STARLINE-SITE OF UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE STARLINE-SITE TE GEBRUIKEN, HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE STARLINE-SITE.

11. Schadeloosstelling en vergoeding

U gaat ermee akkoord STARLINE, zoals gedefinieerd in Sectie 10 hierboven, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties, eisen en andere procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met een van de volgende ("Claims"): (a) uw gebruik van, onvermogen tot gebruik van, of activiteiten in verband met de STARLINE SITE; (b) enige schending van deze Overeenkomst of andere voorwaarden, bepalingen of beleidslijnen van STARLINE, hetzij rechtstreeks door u, hetzij via een account die voor u beschikbaar is via een andere STARLINE SITE: (c) een transactie die u bent aangegaan; (d) een claim dat een door u ingediende inhoud of ander materiaal dat u via de STARLINE SITE beschikbaar hebt gesteld, inbreuk maakt op of anderszins in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van een derde; of (e) de inbreuk door u op de rechten van een bezoeker, gebruiker of klant of een andere derde partij, van de STARLINE SITE; dus gaat u ermee akkoord en verklaart u dat u STARLINE op verzoek zult vergoeden voor alle schade, verliezen, kosten, gerechtskosten, professionele honoraria, boetes en alle andere uitgaven die u oploopt (inclusief juridische honoraria en proceskosten) als gevolg van een Claimactie.

12. Geldigheid, prestaties en beëindiging

Deze Overeenkomst blijft geldig en afdwingbaar tot ze beëindigd wordt door STARLINE. U erkent en gaat ermee akkoord dat STARLINE, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de STARLINE SITE te allen tijde en om welke reden dan ook kan beëindigen, inclusief, zonder beperking, indien STARLINE van mening is dat u de letter en de geest van deze Overeenkomst hebt geschonden of in strijd daarmee hebt gehandeld (inclusief, maar niet beperkt tot, het niet naleven van de bovenstaande gedragsregels). Bij het optreden van een dergelijke beëindiging wordt uw recht om de STARLINE SITE te gebruiken onmiddellijk beëindigd. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot en gebruik van de STARLINE SITE zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden en dat STARLINE elke gebruikersnaam en/of elk wachtwoord dat door u wordt gebruikt of verstrekt, en alle bijbehorende informatie en bestanden die hiermee in verband staan, onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke informatie of bestanden kan verhinderen. U erkent dat STARLINE op geen enkele manier aansprakelijk is jegens u of een derde partij als gevolg van een onderbreking van uw toegang tot de STARLINE SITE of een van de bovengenoemde informatie of bestanden, en dat STARLINE niet verplicht is u toegang te verlenen tot dergelijke informatie of bestanden na een dergelijke deactivering, onverminderd de uitoefening van rechten in gevallen die worden beheerst door de toepassing in nationaal recht van Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, indien van toepassing. STARLINE behoudt zich het recht voor alle stappen te ondernemen die zij nodig of passend acht voor de handhaving en/of verificatie van de naleving van deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige actie die voortvloeit uit en verband houdt met enige juridische procedure die wordt ondernomen als gevolg van uw gebruik van de STARLINE SITE en/of enige claim van een derde partij om uw gebruik van de STARLINE SITE onwettig en in strijd met de rechten van die partij te laten verklaren.

13. Informatie en Klachten

Voor informatie, vragen, verslagen of indien u een klacht wenst in te dienen over de STARLINE SITE, kunt u een e-mail sturen naar INFO@STARLINE-EUROPA.COM.

14. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Italiaanse recht. In geval van een geschil over de onderhavige voorwaarden is de rechtbank van Varese bevoegd.

15. Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze Overeenkomst strijdig wordt bevonden met een wettelijke bepaling, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling geacht niet te zijn vastgesteld zonder de afdwingbaarheid van de overige bepalingen ongeldig te maken of aan te tasten. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, joint venture, tewerkstelling, agentschap of franchise relatie tussen u en STARLINE, noch is het de bedoeling dat deze gecreëerd wordt, noch kan hieruit rechtstreeks of onrechtstreeks een relatie afgeleid worden. U mag geen van de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst delegeren, overdragen of in licentie geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Toegeving of het nalaten van een van beide partijen om bezwaar te maken tegen een schending of het nalaten van de andere partij om de bepalingen van deze Overeenkomst na te leven, zal niet worden geacht een excuus te zijn voor eerdere of latere soortgelijke gedragingen of handelingen. De titels en omschrijvingen van de verschillende afdelingen van de Overeenkomst zijn slechts opgenomen voor beschrijvende doeleinden en om het lezen te vergemakkelijken, doch vormen op generlei wijze een omschrijving of een beperking van de interpretatie van de inhoud van de afdeling en de daarin vervatte bepalingen. Deze Overeenkomst, samen met alle overeenkomsten of voorwaarden waarnaar wordt verwezen en die door middel van verwijzing zijn opgenomen, vormt de volledige en volledige overeenkomst tussen u en STARLINE over het onderwerp hiervan, en vervangt, tenzij hierin anders is bepaald, alle voorgaande of gelijktijdige bestaande overeenkomsten of toezeggingen, schriftelijk of mondeling, tussen u en STARLINE over het onderwerp hiervan. Elke kennisgeving, met inbegrip van beëindiging, kan naar keuze van STARLINE worden gegeven door het plaatsen van een kennisgeving (of een herinnering in die zin) op de STARLINE SITES, per e-mail of per gewone post. Zonder het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord, erkent u en aanvaardt u dat de gedrukte versie van deze Overeenkomst en van elke kennisgeving of mededeling die in elektronische vorm wordt gegeven, kan worden gebruikt, en toelaatbaar is als bewijs, in de rechtbank en in elke administratieve procedure die gebaseerd is op of voortvloeit uit deze Overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde waarde als elk ander origineel papieren document of verslag.

Behoudens andersluidende bepaling, kunnen wijzigingen aan de hierin vervatte gebruiksvoorwaarden die door de gebruiker van de STARLINE SITE vereist worden, enkel schriftelijk gebeuren, ondertekend door beide partijen.

 

Starline Srl

Piazza Della Repubblica, 5

21100 Varese (VA) - ITALIË

C.F. 00697320125 - P.IVA IT02470820123

Handelsregister: VA-41675/1998